Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2016. - № 2. Ч. 1. - С. 88-93

Анотація

У статті на основі наукових поглядів учених розглянутий та запропонований перелік принципів формування юридичної відповідальності в трудовому праві. Наголошено, що принципи в силу своїх специфічних властивостей значним чином обумовлюють характер та зміст інституту юридичної відповідальності. Доведено, що принципи виступають свого роду несучими елементами у правовій конструкції юридичної відповідальності.
The article, based on scientific views of scholars, examined and proposed a list of principles of legal liability in labor law. Emphasized that principles due to their specific properties, largely determine nature and contents of institute of legal responsibility. It is proved that principles are kind bearing elements in legal construction of legal liability.
В статье на основе научных взглядов ученых рассмотрен и предложен перечень принципов формирования юридической ответственности в трудовом праве. Отмечено, что принципы в силу своих специфических свойств в значительной степени обусловливают характер и содержание института юридической ответственности. Доказано, что принципы выступают своего рода несущими элементами в правовой конструкции юридической ответственности.

Опис

Подорожній Є. Ю. Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві / Подорожній Є. Ю. // Право і суспільство. - 2016. - № 2. Ч. 1. - С. 88-93.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принципи юридичної відповідальності, юридична відповідальність, принципи, principles, legal liability, principles oflegal liability, labor law, принципы юридической ответственности, юридическая ответственность

Бібліографічний опис