Formation of foreign language communicative competence of future law-enforcement officers and servicemen in modern professional training

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 3. - С. 110-113

Анотація

Обґрунтовано важливість володіння працівниками правоохоронних органів та Збройних сил України іншомовною комунікативною компетенцією як одним з основних складників професіоналізму сучасного фахівця. Зазначено, що активний розвиток євроінтеграційних процесів спричинив необхідність модернізувати підготовку фахівців відповідно до вимог, встановлених у державах – учасницях Європейського Союзу. Іншомовна складова частина програми підготовки працівників правоохоронних органів та військовослужбовців відіграє важливу роль у процесі сучасної вищої освіти за професійним спрямуванням. Підкреслено, що сутність іншомовної комунікативної компетенції курсанта розкривається в певному рівні володіння ним іноземною мовою, мовленням, військово-професійними та соціокультурними знаннями, уміннями і навичками, що дають можливість ефективно здійснювати мовленнєву поведінку залежно від функціонального чинника іншомовного спілкування.
The article substantiates the importance of possession of foreign language communicative competence by law-enforcement officers and officers of the Armed Forces of Ukraine as one of the main components of the professionalism of a modern specialist. It is noted that the active development of European integration processes has necessitated the modernization of training in accordance with the requirements established in the member states of the European Union. The foreign language component of the training program for lawenforcement officers and servicemen plays an important role in the process of modern higher education in the professional field. In the process of modern foreign language training, future specialists must not only master the language tools, but also learn to use them in order to solve effectively problems in their specialty. The article emphasizes that the essence of a cadet’s foreign language communicative competence is revealed in a certain level of foreign language proficiency, speech, military-professional and socio-cultural knowledge, skills and abilities that enable effective speech behavior depending on the functional factor of foreign language communication. It is also noted that foreign language communication creates the basis for cadet’s communicative bicultural development. It is determined that the most expedient in teaching a foreign language is a communicatively oriented competence approach. To form the skills of professional communication of cadets, a foreign language teacher should develop all types of their speech activities, use authentic language materials, domestic and foreign textbooks, modern audio, video and multimedia materials. It is advisable to conduct actively binary classes with the involvement of foreign representatives – specialists in law-enforcement or military field. Language training of cadets should not be limited only to classroom work; participation in speaking clubs is necessary for the development of speech skills. Properly organized independent work also plays an important role in the formation of foreign language communication skills because it gives cadets the opportunity to develop their professional knowledge, learn new professional terminology, and promotes the development of independence and initiative. It is emphasized that in modern professional training it is necessary to avoid unified models of education. It is important to use professional role-playing and game communication of cadets.
Обґрунтовано важливість володіння працівниками правоохоронних органів та Збройних сил України іншомовною комунікативною компетенцією як одним з основних складників професіоналізму сучасного фахівця. Зазначено, що активний розвиток євроінтеграційних процесів спричинив необхідність модернізувати підготовку фахівців відповідно до вимог, встановлених у державах – учасницях Європейського Союзу. Иноязычная составляющая часть программы подготовки работников правоохранительных органов и военнослужащих играет важную роль в процессе современного высшего образования по профессиональному направлению. Подчеркнуто, что сущность иноязычной коммуникативной компетенции курсанта раскрывается в определенном уровне владения им иностранным языком, военно-профессиональными и социокультурными знаниями, умениями и навыками, позволяющими эффективно осуществлять речевое поведение в зависимости от функционального фактора иноязычного общения.

Опис

Samoilova, Yu. I. Formation of foreign language communicative competence of future law-enforcement officers and servicemen in modern professional training / Yu. I. Samoilova, T. M. Serhiienko // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2021. - № 76, т. 3. - С. 110-113. - DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.76-3.19.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, компетентність, competence, компетентность, іншомовна комунікативна компетентність, foreign language communicative competence, иноязычная коммуникативная компетентность, іноземна мова за професійним спрямуванням, foreign language for professional direction, иностранный язык за профессиональным направлением, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, курсанти, cadets, курсанты, правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность, Збройні Сили України, Armed Forces of Ukraine, Вооруженные Силы Украины

Бібліографічний опис