Правова основа інформатизації органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2014. - № 7. - С. 95-99

Анотація

Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення інформатизації органів внутрішніх справ як необхідної складової удосконалення їх оперативно-службової діяльності. Обґрунтована необхідність інтеграції відомчих інформаційних систем в єдине інформаційне середовище для його ефективного використання з метою захисту прав і свобод людини, охорони громадського порядку, протидії злочинності.
The analysis of regulatory guaranteeing of information within internal affairs agencies as a necessary component of improving their operational activity is conducted. The necessity of integration of departmental systems into a single information environment for effective use in order to protect human rights and freedoms, protection of public order, combating crime is grounded.
Проведен анализ нормативно-правового обеспечения информатизации органов внутренних дел как необходимой составляющей совершенствования их оперативно-служебной деятельности. Обоснована необходимость интеграции ведомственных информационных систем в единую информационную среду для эффективного использования в целях защиты прав и свобод человека, охраны общественного порядка, противодействию преступности.

Опис

Шорохова Г. М. Правова основа інформатизації органів внутрішніх справ України / Г. М. Шорохова // Європейські перспективи. - 2014. - № 7. - С. 95-99.
Шорохова Г. М. "Правова основа інформатизації органів внутрішніх справ України." Європейські перспективи 7 (2014): 95-99.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, інформація, інформатизація, інформаційна система, information, informatization, information system, информация, информатизация, информационная система

Бібліографічний опис