Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере деятельности ОВД Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Журнал східноєвропейського права, 2015. – № 12. – С. 44-49

Анотація

У статті аналізуються причини корупційних діянь серед працівників органів внутрішніх справ, їх вплив на розвиток суспільних відносин, а також наслідку поширення цього явища. Автором досліджується правове регулювання протидії корупції в сфері діяльності органів внутрішніх справ України, пропонується ряд заходів, які будуть сприяти мінімізації корупційних проявів серед співробітників цих органів.
Reasons of corruption acts are analyzed among the workers of organs of internal affairs, their influence on development of public relations, and also consequences of distribution of this phenomenon, the legal adjusting of counteraction to the corruption is investigated in the field of activity of organs of internal affairs, the acceptance of measures that will assist minimization of corruption displays among the employees of these organs is offered.
В статье анализируются причины коррупционных деяний среди работников органов внутренних дел, их влияние на развитие общественных отношений, а также последствия распространения этого явления. Автором исследуется правовое регулирование противодействия коррупции в сфере деятельности органов внутренних дел Украины, предлагается ряд мероприятий, которые будут способствовать минимизации коррупционных проявлений среди сотрудников этих органов.

Опис

Деревягин, А. А. Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере деятельности ОВД Украины [Електронний ресурс] / Деревягин Алексей Александрович // Журнал східноєвропейського права: ел. наук.-практ. фах. вид. - 2015. – № 12. – С. 44-49. - Режим доступу : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/dereviagin_12.pdf.

Ключові слова

корупція в органах внутрішніх справ, корупція, коррупция, протидія корупції, антикорупційні заходи, противодействие коррупци, антикоррупционные меры, коррупция в органах внутренних дел, anti-corruption, anti-corruption measures, corruption in law enforcement, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies

Бібліографічний опис