Особливості правового регулювання службових розслідувань в органах Національної поліції України : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні особливостей правового регулювання проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України, а також опрацюванні відповідних пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення. Визначається сутність та значення проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України. Окреслюються принципи правового регулювання службових розслідувань в органах Національної поліції України. З’ясовується, як співвідносяться норми трудового та адміністративного права у правовому регулюванні службових розслідувань в органах Національної поліції України. Визначаються підстави проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України. Надається характеристика порядку проведення службових розслідувань в органах поліції та визначаються його етапи. Розкривається сутність гарантій дотримання прав осіб відносно яких здійснюється службове розслідування. Визначаються напрямки вдосконалення законодавства, яке визначає порядок проведення службових розслідувань в органах поліції. Узагальнюється зарубіжний досвід правового регулювання службових розслідувань в органах Національної поліції України та пропонуються шляхи його імплементації в українське законодавство.
The author of the dissertation has presented theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine specific features of legal regulation of conducting internal investigations within the National Police of Ukraine, as well as to work out appropriate propositions and recommendations for its improvement. The essence and significance of conducting internal investigations within the National Police of Ukraine have been determined. The principles of legal regulation of internal investigations within the National Police of Ukraine have been outlined. The author has clarified the correlation of the norms of labor and administrative law in the legal regulation of internal investigations within the National Police of Ukraine. The grounds for conducting internal investigations within the National Police of Ukraine have been determined. Characteristics of the procedure for conducting internal investigations within police agencies have been provided; and its stages have been determined. The author has revealed the essence of the guarantees of keeping the rights of persons, who are under internal investigation. Directions of improving the legislation, which determines the procedure of conducting internal investigations within police agencies, have been defined. International experience of legal regulation of internal investigations within the National Police of Ukraine has been generalized and the ways of its implementation into Ukrainian legislation have been offered.
Диссертационное исследование посвящено актуальной проблематике, - совершенствованию правового регулирования проведения служебных расследований в органах Национальной полиции Украины. В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении особенностей правового регулирования проведения служебных расследований в органах Национальной полиции Украины, а также разработке соответствующих предложений и рекомендаций по его совершенствованию. Определяется сущность и значение проведения служебных расследований в органах Национальной полиции Украины. Определяются принципы правового регулирования служебных расследований в органах Национальной полиции Украины. Выясняется, как соотносятся нормы трудового и административного права в правовом регулировании служебных расследований в органах Национальной полиции Украины. Определяются основания проведения служебных расследований в органах Национальной полиции Украины. Дается характеристика порядку проведения служебных расследований в органах полиции, и определяются его этапы. Раскрывается сущность гарантий соблюдения прав лиц, в отношении которых осуществляется служебное расследование. Определяются направления совершенствования законодательства, которое определяет порядок проведения служебных расследований в органах полиции. Обобщается зарубежный опыт правового регулирования служебных расследований в органах Национальной полиции Украины, и предлагаются пути его имплементации в украинское законодательство.

Опис

Баглаєнко, С. С. Особливості правового регулювання службових розслідувань в органах Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / С. С. Баглаєнко; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - 25 с.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.05, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, службове розслідування, служебное расследование, internal investigations, дисциплінарне провадження, дисциплинарное производство, disciplinary proceedings, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис