Роль Королівської канадської кінної поліції у реалізації правоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 33-36

Анотація

Досліджено питання щодо реалізації правоохоронної функції держави та ролі Королівської канадської кінної поліції у даному процесі. Зазначено, що діяльність системи правоохоронних органів у Канаді відноситься до виняткового ведення федерації, Зроблено висновок щодо ролі поліції у реалізації правоохоронної функції держави.
The issue of the state law enforcement function’ implementation and the role of the Royal Canadian Mounted Police in this process is researched in the article. The author paid attention to the fact that the activity of the system of law enforcement agencies in Canada belongs to the exclusive jurisdiction of the federation. The conclusion is made about the role of the police in the state law enforcement function’ realization.
Исследован вопрос насчет реализации правоохранительной функции государства и роли Королевской канадской конной полиции в данном процессе. Обращено внимание на то, что деятельность системы правоохранительных оргfновв Канаде относится к исключительному ведению федерации. Сделано вывод о роли полиции в реализации правоохранительной функции государства.

Опис

Варунц, Л. Д. Роль Королівської канадської кінної поліції у реалізації правоохороної функції держави / Л.Д. Варунц // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми (м. Харків, 27 жовтня 2017 р.) / МВС України, ХНУВС. – Харків, 2017. – С. 33-36.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, Королівська канадська кінна поліція, правоохоронна функція держави, держава, федерація, Королевская канадская конная полиция, правоохранительная функция государства, государство, федерация, Royal Canadian Mounted Police, law enforcement function, state, federation

Бібліографічний опис