Розмірковування стосовно кримінально-правового та процесуального в аспекті ціннісного: кримінолого-міждисциплінарний зріз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, т. 2. - С. 58-69

Анотація

Актуалізація нових смислів кримінального права та кримінології є неабияк важливою з позицій російсько-української війни в аспекті розроблення нового напряму у кримінологічній науці – кримінотеології з метою вироблення загальнодержавної ціннісної парадигми в означеній сфері за допомогою міждисциплінарного підходу. Порівняльна кримінологія у рамках такого методу наукових досліджень неодмінно сприятиме комплексності загальнодержавної духовно-ціннісної кримінології. Кримінально-правова та кримінологічна політика повинна спрямовуватись у найрізноманітніші сфери наукового знання на засадах принципу рівноправності на засадах поєднання божественного та державного, коли «людина існує (служить) для держави, а держава має послужити людині». Неабияке значення у цих процесах відіграє направленість на молоде покоління, де пріоритетом є освіта, інтелектуальний, духовно-культурний, фізичний потенціал і розвиток особистості, і, як результат, економічне благополуччя тощо. Проведене дослідження сприятиме формуванню найзагальніших уявлень про взаємодію багатьох аспектів тактик і стратегій, що спонукатиме до більш детального вивчення важливих питань дослідницької діяльності у кримінально-правовій сфері. Стосовно наукометрії в цьому аспекті слід відзначити, що Бібліотека ім. В.І. Вернадського нараховує понад 10 тис. наукових статей, присвячених кримінальному блоку, і майже 8 тис. – сфері злочинного. Загалом, майже 20 тисяч наукових статей лише українських авторів, що неодмінно спонукатиме до вироблення кримінально-правової та кримінологічної доктрини (політики) у даному напрямку. Широкий спектр матеріалу продуктивний, з урахуванням минулого, сьогодення та необхідності подальшого вироблення прогнозів майбутнього з урахуванням сучасних міграційно-глобальних процесів. За таких умов можна правильно сконструювати кримінально-правову норму, вибудовувати смисли поваги до права через духовно-ціннісні пріоритети, щоб досягати високих рівнів духовних відчуттів, «прозрівати у вічність» через благочестивість образу життя. Дослідження кримінотеології є надзвичайно важливим, враховуючи злети і падіння людства з необхідністю, кожного разу нового «повстання із попелу» – прагнення високого розуміння нинішнього та Вічного.
Update of new meanings of criminal law and criminology is quite important from a position russian-ukrainian war, in terms of development of a new direction in criminological science – criminoteology, in order to develop a nationwide value paradigm in the specified field with using an interdisciplinary approach. Comparative criminology in frameworks this method of scientific research will certainly contribute to the complexity of national spiritual and value criminology (criminology). Criminal law and criminological policy should go to the most diverse areas of scientific knowledge on the basis of the principle of equality, on the basis of the combination of divine and state, when «a person exists (serves) for the state, and the state should serve the people». Quite a value in these processes is aimed at the younger generation, where the priority is education, intellectual, spiritual and cultural, physical potential and personality development, and, as a result, economic well-being, etc. The conducted research will contribute formation of the most general ideas about interaction of many aspects of tactics and strategy, which will prompt a more detailed study important issues of research activity in the criminal law field. Regarding scientometrics in this aspect, it should be noted that the Library named after V. I. Vernadskyi has more than 10,000 scientific articles, dedicated to the criminal block, and almost 8 thousand - in the criminal sphere. In general, almost 20,000 scientific articles by Ukrainian authors alone, which will certainly encourage production criminal law and criminological doctrine (policy) in this direction. A wide range of material is productive, taking into account the past, present and necessity further development of future forecasts with taking into account modern migration and global processes. Under such conditions, you can do it right construct a criminal law norm, to build meanings of respect for the law through spiritual and value priorities, to reach high levels spiritual feelings, «to blossom into eternity» through piety way of life. The study of criminoteology is extremely important, given the ups and downs of humanity with necessity each time a new «resurrection from the ashes» - the desire for a high understanding of the present and the Eternal.
Актуализация новых смыслов уголовного права и криминологии очень важна с позиций российско-украинской войны в аспекте разработки нового направления в криминологической науке – криминотеологии с целью выработки общегосударственной ценностной парадигмы в данной сфере с помощью междисциплинарного подхода.

Опис

Кріцак, І. В. Розмірковування стосовно кримінально-правового та процесуального в аспекті ціннісного: кримінолого-міждисциплінарний зріз / Кріцак І. В. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, т. 2. - С. 58-69. - DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.2.10.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінотеологія, духовно-ціннісна складова, російсько-українська війна, русско-украинская война, Russian-Ukrainian war, spiritual and valuable component, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право

Бібліографічний опис