Економічна безпека особистості в умовах нестабільності фінансового стану країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 108-111

Анотація

Визначено, що системі життєдіяльності людини в умовах військового стану в Україні, а також у часи післявоєнного розвитку, для захисту людини та її функціонування у безпечному середовищі потребують окреслення нові економічні загрози, шляхи їх подолання та попередження, а також оновлення існуючих показників соціально-економічного стану людини, введення нових стандартів, орієнтованих на якість життя, як цільових орієнтирів економічної безпеки, з урахуванням особливостей правового регулювання та організаційного забезпечення.
It was determined that the system of human life in the conditions of military rule in Ukraine, as well as in the times of post-war development, in order to protect people and their functioning in a safe environment, new economic threats need to be outlined, ways to overcome them and prevent them, as well as updating the existing indicators of the socio-economic state of a person, the introduction of new standards focused on the quality of life, as target benchmarks of economic security, taking into account the peculiarities of legal regulation and organizational support.
Определено, что системе жизнедеятельности человека в условиях военного положения в Украине, а также во времена послевоенного развития для защиты человека и его функционирования в безопасной среде требуют обозначения новых экономических угроз, пути их преодоления и предупреждения, а также обновления существующих показателей социально-экономического состояния человека, введение новых стандартов, ориентированных на качество жизни как целевых ориентиров экономической безопасности, с учетом особенностей правового регулирования и организационного обеспечения.

Опис

Гетманець, О. П. Економічна безпека особистості в умовах нестабільності фінансового стану країни / Ольга Петрівна Гетманець // Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та без-пека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 108-111.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека держави, economic security of the state, экономическая безопасность государства, економічна безпека особистості, economic security of the individual, экономическая безопасность личности, фінансова система, financial system, финансовая система, економічні загрози, economic threats, экономические угрозы

Бібліографічний опис