Забезпечення прав і свобод особи при здійсненні запобіжного впливу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 166-169
Abstract
Запобіжна діяльність, як і будь-який інший регламентований нормами права, покликана максимально сприяти досягненню цілей протидії злочинності при мінімальних витратах. Досягти ж її оптимізації можна лише тоді, коли відповідний механізм реалізації виступатиме в ролі соціального інструменту організації та регуляції цілеспрямованої діяльності її учасників. А це в реальній дійсності означає, що проблема здійснення даного процесу – це, насамперед, проблема пошуку шляхів і засобів ефективної реалізації суб’єктами протидії злочинності антикриміногенного потенціалу, закладеного в системі.
Preventive activities, similar to any other activities regulated by the legal norms, is intended to maximize achievement of the goals of crime counteraction while minimizing its costs. Optimization can only be achieved when relevant mechanism of implementation performs as a social instrument of organization and regulation of purposeful activities of its participants. This in reality means that an issue of performance of such activities is primarily an issue of searching for ways and means of effective implementation by the agents of crime counteraction of anticrime potential, embedded in the system.
Предохранительная деятельность, как и любая другая регламентирована нормами права, призвана максимально способствовать достижению целей противодействия преступности при минимальных затратах. Достичь же ее оптимизации можно только тогда, когда соответствующий механизм реализации выступает в роли социального инструмента организации и регуляции целенаправленной деятельности ее участников. А это в реальной действительности означает, что проблема осуществления данного процесса - это, прежде всего, проблема поиска путей и средств эффективной реализации субъектами противодействия преступности антикриминогенным потенциала, заложенного в системе.
Description
Гладкова, Є.О. Забезпечення прав і свобод особи при здійсненні запобіжного впливу / Євгенія Олексіївна Гладкова // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 166-169.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, запобіжна діяльність, запобіжний вплив, протидія злочинності, preventive activities, measures of influence, crime counteraction, предохранительная деятельность, меры воздействия, противодействие преступности, combating crime
Citation