Проблеми формування механізму оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора в підготовчому судовому провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 299-301.

Анотація

Викладено проблеми правового регулювання питань оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності під час підготовчого судового провадження. Це викликає нагальну потребу у вдосконаленні чинного кримінального процесуального законодавства України шляхом запровадження дієвого механізму, який дозволятиме забезпечувати належним чином дотримання прав людини в кримінальному процесі. Зокрема потребують розроблення та впровадження: 1) процесуальний порядок реалізації та правові наслідки оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час підготовчого судового провадження; 2) вимоги щодо оформлення судових рішень судді за наслідками розгляду скарг під час підготовчого судового провадження; 3) процедури оскарження судових рішень за наслідками розгляду скарг під час підготовчого судового провадження.
The problems of legal regulation of the appeal of procedural decisions, actions or inaction during preparatory court proceedings are outlined. This causes an urgent need to improve the current criminal procedural legislation of Ukraine by introducing an effective mechanism that will allow ensuring the proper observance of human rights in the criminal process. In particular, the following need to be developed and implemented: 1) procedural procedure for implementation and legal consequences of challenging decisions, actions or inaction during preparatory court proceedings; 2) requirements regarding the registration of court decisions by the judge as a result of the consideration of complaints during preparatory court proceedings; 3) procedures for appealing court decisions as a result of the consideration of complaints during preparatory court proceedings.
Изложены проблемы правового регулирования вопросов обжалования процессуальных решений, действий или бездействия в ходе подготовительного судебного производства. Это вызывает настоятельную потребность в усовершенствовании действующего уголовного процессуального законодательства Украины путем внедрения действенного механизма, позволяющего обеспечивать должным образом соблюдение прав человека в уголовном процессе. В частности, требуют разработки и внедрения: 1) процессуальный порядок реализации и правовые последствия обжалования решений, действий или бездействия во время подготовительного судебного производства; 2) требования по оформлению судебных решений судьи по результатам рассмотрения жалоб в ходе подготовительного судебного производства; 3) процедуры обжалования судебных решений по результатам рассмотрения жалоб в ходе подготовительного судебного производства.

Опис

Шестаков, В. І. Проблеми формування механізму оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора в підготовчому судовому провадженні / Володимир Іванович Шестаков // Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 299-300.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, оскарження процесуальних рішень, appeal of procedural decisions, обжалование процессуальных решений, оскарження процесуальних дій або бездіяльності, appeal of procedural actions or inaction, обжалование процессуальных действий или бездействия, орган досудового розслідування, body of pre-trial investigation, орган досудебного расследования, прокурор, prosecutor, підготовче судове засідання, preparatory court session, подготовительное судебное заседание, скарга, complaint, жалоба

Бібліографічний опис