До питання про погляди І. Бентама на проблему юридичної відповідальності держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7-8 верес. 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 68-75

Анотація

Надано історико-правовий аналіз поглядів одного із засновників юридичного позитивізму І. Бентама. Зокрема, розглянуто проблему юридичної відповідальності держави (юридичної відповідальності правителів).
There is a historical and legal analysis of the views of one of the founders of legal positivism I. Bentham. The problem of the legal responsibility of the state (the legal responsibility of the governors) is considered.
Дан историко-правовой анализ взглядов одного из основателей юридического позитивизма И. Бентам. В частности, рассмотрена проблема юридической ответственности государства (юридической ответственности правителей).

Опис

Бакумов О. С. До питання про погляди І. Бентама на проблему юридичної відповідальності держави / Бакумов О. С. // Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7-8 верес. 2018 р.) / Центр правових наукових досліджень. – Київ, 2018. – С. 68-75.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, юридична відповідальність держави, юридическая ответственность государства, legal liability of the state, Бентам, І., Бентам И., Bentham Jeremy, responsibility of governors

Бібліографічний опис