Особливості взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей взаємодії органів досудового розслідування з іншими суб’єктами під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами, а також шляхів її вдосконалення. Розкрито поняття взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами, та з’ясовано її сутність як виду соціальної діяльності. Розроблено класифікацію видів взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами. Визначено перелік основних суб’єктів розслідування економічних злочинів та надано характеристику форм взаємодії між ними. Узагальнено принципи, за якими здійснюється взаємодія під час розслідування економічних злочинів. Встановлено особливості взаємодії слідчого з контролюючими органами під час розслідування економічних злочинів. Окреслено особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування економічних злочинів. Опрацьовано особливості взаємодії слідчого зі спеціалістами та експертними підрозділами під час розслідування економічних злочинів. Виявлено особливості міжнародного співробітництва під час розслідування економічних злочинів. Охарактеризовано особливість предмету доказування у кримінальних провадженнях про економічні злочини, вчинені організованими групами, та визначено відповідні тактичні завдання розслідування. Визначено особливості взаємодії під час виявлення і розслідування економічних злочинів, пов’язаних з використанням новітніх електронних технологій. Розкрито особливості взаємодії під час виявлення і розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
The dissertation is focused on determining the essence and peculiarities of the interaction of pre-trial investigation agencies with other subjects during the investigation of economic crimes committed by organized groups, as well as on determining the ways of its improvement. The concept of the interaction during the investigation of economic crimes committed by organized groups has been revealed; and its essence as a form of social activity has been clarified. The classification of the types of interaction during the investigation of economic crimes committed by organized groups has been elaborated. The list of the main subjects of the investigation of economic crimes has been determined; and the characteristics of the forms of the interaction between them have been provided. The author has generalized the principles, in accordance to which the interaction during the investigation of economic crimes is carried out. The peculiarities of the interaction of an investigator with the controlling agencies during the investigation of economic crimes have been established. The features of the interaction between an investigator and operative units during the investigation of economic crimes have been outlined. The peculiarities of the interaction of an investigator with specialists and expert divisions during the investigation of economic crimes have been worked out. The author has revealed the peculiarities of international cooperation during the investigation of economic crimes. The author has characterized the feature of the subject matter of proving within criminal proceedings on economic crimes committed by organized groups; and has determined the corresponding tactical tasks of the investigation. The features of the interaction during the detection and investigation of economic crimes related to the use of the latest electronic technologies have been determined. The features of the interaction during the detection and investigation of the legalization of proceeds from crime have been revealed.
Диссертация посвящена исследованию особенностей взаимодействия органов досудебного расследования с другими субъектами при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами. В исследовании предложено авторское определение понятия «взаимодействие при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами». Разработана классификация видов данного взаимодействия. Представлены перечень и характеристика субъектов взаимодействия. Определена система принципов взаимодействия при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами, учитывая выделение общих (базовых) принципов взаимодействия и принципов, специфических для взаимодействия отдельных субъектов. С учетом проведенных реформ и законодательных изменений определен перечень субъектов, которые выполняют государственные контролирующие функции и взаимодействуют с подразделениями Национальной полиции в выявлении и расследовании экономических преступлений, а также раскрыты формы взаимодействия с этими субъектами. Представлена позиция относительно перечня оперативных подразделений, которые взаимодействуют с органами досудебного расследования при выявлении и расследовании экономических преступлений, и определены формы этой деятельности. Определены особенности взаимодействия следователя со специалистами и экспертными подразделениями. Представлена позиция относительно особенностей международного сотрудничества при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами. Установлены особенности предмета доказывания в уголовных производствах данного вида. Определены роль и формы взаимодействия Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в решении задач расследования экономических преступлений. Обобщен опыт относительно взаимодействия при выявлении и расследовании легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных экономических преступлений, связанных с использованием новейших электронных технологий.

Опис

Даниляк, А. В. Особливості взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Даниляк; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 26 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.09, розслідування економічних злочинів, расследование экономических преступлений, investigation of economic crimes, взаємодія, взаимодействие, interaction, організовані групи, организованные группы, новітні електронні технології, новейшие электронные технологии, latest electronic technologies, органи досудового розслідування, органы досудебного расследования, international cooperation, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police

Бібліографічний опис