Напрями вдосконалення протидії злочинам економічної спрямованості, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 372-376

Анотація

Розглянуто ефективність держави у забезпеченні правових засад у сфері протидії організованій злочинності. Наголошено, що окремі питання нормативно -правового регулювання потребують удосконалення з урахуванням сучасних тенденцій, викликів та загроз. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та в інші нормативно-правові акти , що регламентують діяльність правоохоронних органів України щодо боротьби з організованою злочинністю з визначенням їх повноважень і напрямів діяльності.
The effectiveness of the state in ensuring legal foundations in the field of combating organized crime is considered. It was emphasized that certain issues of normative and legal regulation need to be improved taking into account modern trends, challenges and threats. It is proposed to make changes to the Law of Ukraine "On the Organizational and Legal Basis of Combating Organized Crime" and other legal acts regulating the activities of law enforcement agencies of Ukraine in the fight against organized crime with the definition of their powers and areas of activity.
Рассмотрена эффективность государства в обеспечении правовых основ в сфере противодействия организованной преступности. Отмечено, что отдельные вопросы нормативно-правового регулирования нуждаются в усовершенствовании с учетом современных тенденций, вызовов и угроз. Предложено внести изменения в Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов Украины по борьбе с организованной преступностью с определением их полномочий и направлений деятельности.

Опис

Ключові слова

протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, злочини економічної спрямованості, crimes of economic orientation, преступления экономической направленности, організовані злочинні угруповання, organized criminal groups, организованные преступные группировки, нормативно-правове регулювання, normative and legal regulation, нормативно-правовое регулирование

Бібліографічний опис

Пчолкін, В. Д. Напрями вдосконалення протидії злочинам економічної спрямованості, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями / Пчолкін Валерій Дмитрович // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 372-376.