Приватна детективна діяльність в Україні: питання законодавчого закріплення

dc.contributor.authorДенищук, Д. Є.
dc.contributor.authorDenyshchuk, D. Ye.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831
dc.contributor.authorПогорілець, О. В.
dc.contributor.authorPohorilets, O. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441
dc.date.accessioned2020-02-24T13:11:39Z
dc.date.available2020-02-24T13:11:39Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionДенищук, Д. Є. Приватна детективна діяльність в Україні: питання законодавчого закріплення / Денис Євгенійович Денищук, Олена Валеріївна Погорілець // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 96-101. - DOI https://doi.org/10.36550/2522-9230.2020.8.20.uk_UA
dc.description.abstractПресдтавлене автором дослідження спрямоване на окреслення проблемних питань правового регулювання приватної детективної діяльності в Україні. У досліджені розглянуті причини, що обумовлюють попит на детективні послуги. Також відмічено значення приватної детективної діяльності, її спрямованість на захист прав, свобод і законних інтересів громадян. Відзначено успішну світову практику з надання приватних детективних послуг. Приділено окрему увагу законопроектам, спрямованим на врегулювання приватної детективної діяльності в Україні. Спираючись на тривалу історію спроб законодавців, щодо розбудови правової бази для узаконення приватної детективної діяльності в Україні, доведено складність та багатоаспектність цього питання. Проаналізовано зміст останніх законопроектів запропонованих у цій сфері: проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 02.09.2019 року № 1228 та проект Закону України «Про детективні послуги» від 20.09.2019 року № 1228-1. Акцентовано увагу на найбільш дискусійних моментах представлених законотворчих документів. Порівняно їх структуру та зміст, відзначено особливості законопроектів, а також зазначено питання, що залишилися недостатньо врегульованими. На основні проведеного аналізу законопроектів, автором зроблено висновок про необхідність їх доопрацювання. Сформульовано зауваження та надано пропозиції щодо законодавчого забезпечення діяльності приватних детективів в Україні. Окрім того, представлено пропозиції щодо переліку основних питань, які доцільно закріпити в законодавстві. У дослідженні наголошено на необхідності переосмислення змісту прав та обов’язків приватних детективів, спрямуванні їх діяльності, створенні законодавчої бази для запровадження відповідних засобів та механізмів реалізації приватної детективної (розшукової) діяльності, необхідності контролю з боку держави за якістю надання детективних послуг.uk_UA
dc.description.abstractThe research is aimed at outlining the problematic issues of legal regulation of private detective activity in Ukraine. The reasons for the demand for detective services are examined. The importance of private detective activity, its focus on the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens are noted. Successful worldwide practice in providing private detective services was noted. The special attention is paid to the bills aimed at regulating private detective activity in Ukraine. Drawing on a long history of attempts by legislators to build a legal framework for the legitimization of private detective activity in Ukraine, the complexity and multidimensionality of this issue have been proved. The content of the latest bills proposed in this area is analyzed: the draft Law of Ukraine «On Private Detective (Investigative) Activity» of 02.09.2019 No. 1228 and the Draft Law of Ukraine «On Detective Services» of 20.09.2019 No. 1228-1. Attention is drawn to the most debatable moments of the presented legislative documents. Compared to their structure and content, the specifics of the bills are highlighted, as well as the issues that have not been settled yet. On the basis of the analysis of the bills, it was concluded that they need to be finalized. The remarks were formulated and proposals were made for the legislative support of private detectives in Ukraine. Suggestions are given on a list of key issues that may be addressed in legislation. The necessity to rethink the content of the rights and duties of private detectives, focus their activities, create a legislative framework for the introduction of appropriate means and mechanisms for the implementation of private detective (search) activity, the need for control by the state of the quality of the provision of detective services.en
dc.description.abstractПредставленное автором исследование направлено на определение проблемных вопросов правового регулирования частной детективной деятельности в Украине. В исследовании рассмотрены причины, обуславливающие спрос на детективные услуги. Также отмечено значение частной детективной деятельности, ее направленность на защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Отмечено успешную мировую практику по предоставлению частных детективных услуг.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6697
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНаукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 96-101uk_UA
dc.subjectДержавне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельностьuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectприватна детективна діяльністьuk_UA
dc.subjectчастная детективная деятельностьuk_UA
dc.subjectprivate detective activityuk_UA
dc.subjectдетективні послугиuk_UA
dc.subjectдетективные услугиuk_UA
dc.subjectdetective servicesuk_UA
dc.subjectзаконодавствоuk_UA
dc.subjectзаконодательствоuk_UA
dc.subjectlegislationuk_UA
dc.subjectправове регулюванняuk_UA
dc.subjectправовое регулированиеuk_UA
dc.subjectlegal regulationuk_UA
dc.titleПриватна детективна діяльність в Україні: питання законодавчого закріпленняuk_UA
dc.title.alternativePrivate detective activities in Ukraine: issues of legislative assignmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Pryvatna detektyvna diialnist v Ukraini_Denyshchuk_Pohorilets _2020.pdf
Розмір:
701.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: