Захист прав дитини під час військових дій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 214-216

Анотація

Захист прав дитини під час військових дій є критично важливим аспектом міжнародного гуманітарного права та прав людини. В Україні, де тривають військові конфлікти, вимога до ефективного забезпечення безпеки дітей та збереження їхніх основних прав стає ще більш актуальною. Враховуючи руйнівний вплив війни на дитяче життя, ця анотація розглядає широкий спектр викликів, з якими стикаються діти: від фізичних та психологічних травм до перешкод у доступі до освіти та охорони здоров'я. У центрі уваги анотації — аналіз державних та недержавних механізмів захисту дитини, а також роль міжнародних організацій у відновленні порушених прав дитини. Особлива увага приділяється кризовому реагуванню та довгостроковій підтримці, що включає евакуацію дітей з зон бойових дій, надання гуманітарної допомоги, реабілітацію та психологічну підтримку. Також розглядається важливість впровадження заходів для забезпечення продовження освіти, оскільки школи часто стають мішенями або використовуються для військових потреб, що призводить до переривання освітнього процесу. Анотація підкреслює важливість інтегрованих підходів, які беруть до уваги унікальні потреби дитини в умовах війни, а також значення правової освіти серед дітей та їхніх сімей для підвищення обізнаності про їхні права та механізми захисту. Завершується анотація закликом до зміцнення законодавства та практики захисту дітей у збройних конфліктах, а також необхідністю забезпечення відповідальності за злочини проти дитини.
The protection of children's rights during hostilities is a critical aspect of international humanitarian and human rights law. In Ukraine, where military conflicts are ongoing, the requirement to effectively ensure the safety of children and preserve their fundamental rights is even more urgent. Given the devastating impact of war on children's lives, this brief examines a wide range of challenges faced by children, from physical and psychological trauma to obstacles to access to education and healthcare. The focus of the abstract is on the analysis of state and non-state child protection mechanisms, as well as the role of international organizations in restoring violated child rights. Particular attention is paid to crisis response and long-term support, including evacuation of children from war zones, humanitarian aid, rehabilitation and psychological support. It also discusses the importance of implementing measures to ensure the continuation of education, as schools are often targeted or used for military purposes, resulting in the interruption of the educational process. The brief emphasizes the importance of integrated approaches that take into account the unique needs of children in war, as well as the importance of legal education among children and their families to raise awareness of their rights and protection mechanisms. The annotation concludes with a call for strengthening legislation and practice to protect children in armed conflict, as well as the need to ensure accountability for crimes against children.
В центре внимания статьи анализ государственных и негосударственных механизмов защиты ребенка, а также роль международных организаций в восстановлении нарушенных прав ребенка.

Опис

Ключові слова

права дитини, children's rights, військові конфлікти, захист невинності, допомога дітям, порушення прав дитини, безпека дітей, міжнародна підтримка, реабілітація, евакуація, освітня підтримка, дитяче здоров'я, психологічна допомога, українські діти, дитинство в умовах війни, діти, дитина, Україна, armed conflict, protection of innocence, child protection, child rights violations, child safety, international support, rehabilitation, evacuation, educational support, children's health, psychological assistance, Ukrainian children, childhood in war, Украина, война, дети

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. А. Захист прав дитини під час військових дій в Україні /Зінченко Данііл Анатолійович, Сидоренко Владислав Миколайович // Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 214-216.