Організаційно-правові засади притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячено проблематиці покращення організаційно-правових засад притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та особливостей організаційно-правових засад притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а також опрацюванні відповідних пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення. Здійснюється історико-правовий аналіз становлення та розвитку законодавства України у сфері правового регулювання притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Акцентується увага на зарубіжному досвіді притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності та можливостях його використання в Україні.
The dissertation is focused on the problems of improving organizational and legal principles of bringing the employee to disciplinary liability. The author of the dissertation has provided theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which is to determine the essence and peculiarities of organizational and legal principles of bringing employees to disciplinary liability, as well as to work out appropriate propositions and recommendations for their improvement. The author has carried out historical and legal analysis of the formation and development of Ukrainian legislation in the field of legal regulation of bringing employees to disciplinary liability. The essence and significance of the institute of disciplinary liability have been revealed. The list of principles of legal regulation of bringing employees to disciplinary liability has been outlined. The author has carried out the analysis of the grounds and procedure for bringing employees to disciplinary liability. The author has studied legislative and statutory provision for bringing employees to disciplinary liability. Specific features of bringing different categories of employees to disciplinary liability have been outlined. The content of possible ways of improving normative and legal regulation of bringing employees to disciplinary liability has been established and revealed. The emphasis has been made on international experience of bringing employees to disciplinary liability and opportunities for its application in Ukraine.
Диссертационное исследование посвящено проблематике улучшения организационно-правовых основ привлечения работника к дисциплинарной ответственности. В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в определении сущности и особенностей организационно- правовых основ привлечения работника к дисциплинарной ответственности, а также разработке соответствующих предложений и рекомендаций по их совершенствованию. Осуществляется историко-правовой анализ становления и развития законодательства Украины в сфере правового регулирования привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Акцентируется зарубежный опыт привлечения работников к дисциплинарной ответственности и возможности его использования в Украине.

Опис

Подорожній, А. Ю. Організаційно-правові засади притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. Ю. Подорожній; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 28 с.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.05, Україна. Ukraine. Украина, правові засади, правовые основы, legal basis, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary responsibility, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис