Нормативно-правові соціально-партнерські акти як структурні елементи системи джерел трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-40

Анотація

Визначено сутність, роль та місце соціально-партнерських нормативно-правових актів у структурі системи джерел трудового права України. Зазначено особливість локальних нормативно-правових соціально-партнерських актів, яка полягає в тому, що за їх допомогою здійснюється децентралізоване правове регулювання, що конкретизує та доповнює централізоване правове регулювання трудових і пов’язаних із ними правовідносин. The essence, role and place of social-partner normative-legal ones are determined acts in the structure of the system of sources of labor law of Ukraine. The peculiarity of local normative-legal social-partner acts is noted, which consists in the fact that with their help the decentralized legal regulation is carried out, which concretizes and supplements the centralized legal regulation of labor and related legal relations. Определена сущность, роль и место социально-партнерских нормативно-правовых актов в структуре системы источников трудового права Украины. Отмечена особенность локальных нормативно-правовых социально-партнерских актов, которая заключается в том, что с их помощью осуществляется децентрализованное правовое регулирование, которое конкретизирует и дополняет централизованное правовое регулирование трудовых и связанных с ними правоотношений.

Опис

Могілевський, Л. В. Нормативно-правові соціально-партнерські акти як структурні елементи системи джерел трудового права / Леонід Володимирович Могілевський // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-40.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціально-партнерський акт, социально-партнерский акт, social partnership act, локальні нормативно-правові соціально-партнерські акти, локальные нормативно-правовые социально-партнерские акты, local normative-legal social-partner acts, джерела трудового права, источники трудового права, sources of labor law, нормативно-правові соціально-партнерські акти, нормативно-правовые социально-партнерские акты, normative-legal social-partner acts

Бібліографічний опис