Міжнародні механізми протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 105-107

Анотація

Зауважено, що світове співтовариство, усвідомлюючи загрозу для економічного, політичного, соціального розвитку держав, досить активно вживає заходи для зменшення впливу корупційних діянь. Це виражається в розробці та ухваленні сумісних планів, програм та проектів, учасницею яких є й Україна.
It is noted that the world community, recognizing the threat to economic, political and social development of states, is quite active in taking measures to reduce the impact of corruption. This is expressed in the development and adoption of joint plans, programs and projects in which Ukraine is a participant.
Замечено, что мировое сообщество, осознавая угрозу экономическому, политическому, социальному развитию государств, достаточно активно принимает меры по уменьшению влияния коррупционных деяний. Это выражается в разработке и принятии совместных планов, программ и проектов, участником которых является и Украина.

Опис

Філіпська, Н. О. Міжнародні механізми протидії корупції / Наталія Олександрівна Філіпська // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 105-107.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, fight against corruption, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation, міжнародні документи, международные документы, international documents

Бібліографічний опис