Інформаційна безпека України в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 139-140

Анотація

Зазначено, що формування інформаційної безпеки в умовах війни є комплексом політичної, правової та технічної діяльності уповноважених органів, що направлена на захист громадян, суспільства та держави. Розвиток нормативно-правових засад управління національною безпекою проводиться шляхом розробки відповідних законів, концепцій, доктрин, стратегій і програм, Національної програми протидії тероризму та екстремізму, Концепції розвитку Воєнної організації держави, Національної стратегії формування інформаційного суспільства, Доктрини інноваційного та науково-технологічного розвитку тощо.
It is noted that the formation of information security in conditions of war is a complex of political, legal and technical activities of authorized bodies aimed at protecting citizens, society and the state. The development of the legal framework for national security management is carried out by developing relevant laws, concepts, doctrines, strategies and programs, the National Program for Combating Terrorism and Extremism, the Concept of the Development of the Military Organization of the State, the National Strategy for the Formation of the Information Society, the Doctrine of Innovative and Scientific and Technological Development, etc.
Отмечено, что формирование информационной безопасности в условиях войны представляет собой комплекс политической, правовой и технической деятельности уполномоченных органов, направленную на защиту граждан, общества и государства. Развитие нормативно правовых основ управления национальной безопасностью проводится путем разработки соответствующих законов, концепций, доктрин, стратегий и программ, Национальной программы противодействия терроризму и экстремизму, Концепции развития Военной организации государства, Национальной стратегии формирования информационного общества, Доктрины инновационного и научно-технологического развития.

Опис

Шинкаренко, І. Р. Інформаційна безпека України в умовах воєнного стану / Ігор Ростиславович Шинкаренко, Ірина Ігорівна Шинкаренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 139-140.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, національна безпека, national security, национальная безопасность, інформаційна безпека, informational security, информационная безопасность, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис