Співвідношення понять «розкриття» і «розслідування» терористичних актів з позиції криміналістичної науки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 360–364

Анотація

Проаналізовано різні підходи до визначення понять «розкриття» і «розслідування». Робиться висновок, що поняття «розслідування» є ширшим і включає в себе «розкриття» злочину. Запропоновано визначення понять «розкриття» і «розслідування терористичних актів». Визначено, що для усунення протиріч в майбутньому при розслідуванні терористичних актів потрібно чітко закріпити в законодавстві поняття моменту закінчення розкриття і розслідування злочину.
The article gives the analyses of different approaches to determination of notions of «opening » and «investigation». Conclusion is drawn, that notion of «investigation» is wider and includes at itself crime «detection». Determination of notions of «opening and investigation of terrorism acts » is offered. It is definite, that for the removal of contradictions in the future at investigation of terrorism acts it is needed expressly to fasten in the legislation of notion of moment of ending of opening and investigation of crime.
Проанализированы разные подходы к определению понятий «раскрытие» и «расследование». Делается вывод, что понятие «расследование» является шире и включает у себя «раскрытие» преступления. Предложено определение понятий «раскрытия и расследования террористических актов». Определено, что для устранения противоречий в будущем при расследовании террористических актов нужно четко закрепить в законодательстве понятия момента окончания раскрытия и расследования преступления.

Опис

Кравчук , І. А. Співвідношення понять «розкриття» і «розслідування» терористичних актів з позиції криміналістичної науки [Електронний ресурс] / І. А. Кравчук // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 360–364 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-3/09kiapnk.pdf.
Кравчук І. А. "Співвідношення понять "розкриття" і "розслідування" терористичних актів з позиції криміналістичної науки." Форум права3 (2009): 360-364.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, терористичний акт, співвідношення понять, розкриття терористичних актів, розслідування терористичних актів, террористический акт, соотношение понятий, раскрытие террористических актов, расследование террористических актов, terrorist act, investigation of terrorist acts, notions

Бібліографічний опис