Міграційне право України: підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Херсон: ФОП Грінь, 2016 – 476 с.

Анотація

У підручнику викладені основні принципи міграційного права України як самостійної галузі права. У ньому розкрито понятійний апарат міграційного права, проблеми управління міграційними процесами, статус суб'єктів міграційного права, сутність міграційного режиму, принципи відповідальності за міграційні правопорушення. Для студентів, курсантів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та працівників правоохоронних органів України.
The textbook sets out the basic principles of migration law in Ukraine as an independent branch of law. It discloses the conceptual apparatus of migration law, the problems of managing migration processes, the status of subjects of migration law, the essence of the migration regime, principles of responsibility for migration offenses. For students, cadets, graduate students, adjuncts, doctoral students, teachers of legal specialties of higher educational institutions and law enforcement officers of Ukraine.
В учебнике изложены основные принципы миграционного права Украины как самостоятельной отрасли права. В нем раскрыты понятийный аппарат миграционного права, проблемы управления миграционными процессами, статус субъектов миграционного права, сущность миграционного режима, принципы ответственности за миграционные правонарушения. Для студентов, курсантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов, преподавателей юридических специальностей высших учебных заведений и работников правоохранительных органов Украины.

Опис

Міграційне право України: підручник / [ Гусаров С. М., Безпалова О. І., Грохольський В. Л. та інш.], за заг. ред. В.В. Ковальської; МОН України, Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон: ФОП Грінь, 2016 – 476 с. – ISBN 978-966-930-098-0.

Ключові слова

міграційне право, міграція, міграційні процеси, управління міграційними процесами, субєкти міграційного права, відповідальність, міграційні правопорушення, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, міграційне право, миграционное право, migration law, міграція, миграция, migration, громадянство, гражданство, citizenship, міграційні процеси, управління міграційними процесами, субєкти міграційного права, відповідальність, міграційні правопорушення, миграционные процессы, управление миграционными процессами, субъекты миграционного права, ответственность, миграционные правонарушения, migration processes, management of migration processes, subjects of migration law, liability, migration offenses

Бібліографічний опис