Класифікація підстав визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 4. - С. 232-237

Анотація

Визначено класифікаційні критерії, за якими можливо розподілити підстави визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні. Наведено доктринальні позиції щодо класифікації підстав визнання доказів допустимими. Надано авторське бачення поняття «критерії допустимості доказів». Виокремлено такі критерії допустимості доказів, як: 1) належне кримінальне процесуальне джерело доказів; 2) належний суб’єкт збирання доказів; 3) належний процесуальний порядок збирання (отримання) доказів.
Classification criteria have been defined, according to which it is possible to distribute the grounds for recognizing evidence as admissible in criminal proceedings. Doctrinal positions on the classification of grounds for recognizing evidence as admissible are given. The author's vision of the concept of "evidence admissibility criteria" is provided. The following criteria for the admissibility of evidence are singled out, such as: 1) an appropriate criminal procedural source of evidence; 2) the proper subject of evidence collection; 3) proper procedural procedure for collecting (receiving) evidence.
Определены классификационные критерии, по которым можно распределить основания признания доказательств допустимыми в уголовном производстве. Приведены доктринальные позиции по классификации оснований для признания доказательств допустимыми. Дано авторское видение понятия «критерии допустимости доказательств». Выделены такие критерии допустимости доказательств, как: 1) надлежащий криминальный процессуальный источник доказательств; 2) надлежащий субъект сбора доказательств; 3) надлежащий процессуальный порядок сбора (получения) доказательств.

Опис

Смирнов, В. А. Класифікація підстав визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні / Смирнов В. А. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 4. - С. 232-237.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, докази, evidence, доказательства, допустимість доказів, admissibility of evidence, допустимость доказательств, критерії допустимості доказів, criteria for admissibility of evidence, критерии допустимости доказательств, класифікація, classification, классификация, належний суб’єкт, proper subject, принадлежащий субъект

Бібліографічний опис