Деякі питання правової регламентації кримінального процесуального інституту дізнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 440-442.

Анотація

Зазначено, що теоретична складова, і застосування відповідних нормативно-правових положень щодо провадження дізнання на практиці, свідчать про те, що правова регламентація кримінального процесуального інституту дізнання залишає бажати кращого. Важливим є результат і наявність певних проблемних питань та необхідність якнайшвидшого їх вирішення. Отмечено, что теоретическая составляющая и применение соответствующих нормативно-правовых положений о производстве дознания на практике свидетельствуют о том, что правовая регламентация уголовного процессуального института дознания оставляет желать лучшего. Важен результат и наличие определенных проблемных вопросов и необходимость скорейшего их решения. It is noted that the theoretical component and the application of the relevant legal provisions on the conduct of inquest in practice indicate that the legal regulation of the criminal procedural institution of inquiry leaves much to be desired. What is important is the result and the presence of certain problematic issues and the need to resolve them as soon as possible.

Опис

Рось А. В. Деякі питання правової регламентації кримінального процесуального інституту дізнання / А. В. Рось // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 440-442.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, процесуальний інститут дізнання, процессуальный институт дознания, procedural institute of inquiry, провадження дізнання на практиці, производство дознания на практике, conducting an inquiry in practice, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, строк досудового розслідування, срок досудебного расследования, period of pre-trial investigation, кримінальні проступки, уголовные проступки, criminal offenses

Бібліографічний опис