Дистанційна дія як вид юридично значущих дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 133 - 135

Анотація

Зазначається, що сучасний стан розвитку життєдіяльності суспільства закономірно припускає необхідність появи в понятійному апараті юридичної науки і такого загальногалузевого поняття як «дистанційна дія». Розуміння природи дистанційних дій у контексті класифікації видів правозначущих дій «за логікою речей» припускає необхідність (на основі однозначно сформульованого «критерія розрізнення») виокремлення відповідних контрарних видових понять. У зв’язку із чим, на думку автора, за способом здійснення у просторі необхідно розрізнювати контактні дії і дистанційні (безконтактні) дії, котрі стають юридично значущими діями у випадку, коли гіпотеза норми права передбачає відповідну дію як юридичний факт (такого роду конкретна дія може бути предметом «правової кваліфікації» для вирішення питання про її «правові наслідки» – позитивні, негативні).
It is noted that the current state of development of society naturally presupposes the need to appear in the conceptual apparatus of legal science and such a general industry concept as "remote action".
Отмечается, что современное состояние развития жизнедеятельности общества закономерно предполагает необходимость появления в понятийном юридическом аппарате науки и такого общеотраслевого понятия как «дистанционное действие». Понимание природы дистанционных действий в контексте классификации видов правозначимых действий «по логике вещей» предполагает необходимость (на основе однозначно сформулированного «критерия различия») выделения соответствующих контрарных видовых понятий. В связи с чем, по мнению автора, по способу осуществления в пространстве необходимо различать становящиеся контактные действия и дистанционные (бесконтактные) действия, которые становятся юридически значимыми действиями в случае когда гипотеза нормы права предусматривает соответствующее действие как юридический факт (такого рода конкретное действие может быть предметом «правовой квалификации» для решения вопроса о его «правовых последствиях» – положительных, негативных).

Опис

Шульга А. М. Дистанційна дія як вид юридично значущих дій / А. М. Шульга // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 133 - 135.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дистанційна дія, юридично значущі дії, дистанционное действие, юридически значимые действия, remote action, legally significant actions, контактна дія, контактное действие, contact action, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис