Проблеми судового розгляду справ про встановлення фактів народження та смерті осіб на тимчасово окупованій території України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 321-324.

Анотація

Зазначено, що доцільно передбачити у ст. 317 ЦПК можливість бути заявником у справах про встановлення факту народження також органам опіки та піклування, а у справах про встановлення факту смерті – особі або органу, що здійснює поховання. Підкреслено, що для державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулись на тимчасово окупованій території, необхідно запровадити адміністративну процедуру.
It is noted that it is advisable to provide Art. 317 of the Civil Procedure Code, the opportunity to be an applicant in cases of establishing the fact of birth also to the guardianship and guardianship authorities, and in cases of establishing the fact of death - to the person or body carrying out the burial. It was emphasized that for the state registration of the facts of birth and death that occurred in the temporarily occupied territory, it is necessary to introduce an administrative procedure.
Отмечено, что целесообразно предусмотреть ст. 317 ГПК возможность быть заявителем по делам об установлении факта рождения также органам опеки и попечительства, а по делам об установлении факта смерти – лицу или органу, осуществляющему захоронение. Подчеркнуто, что для государственной регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной территории, необходимо ввести административную процедуру.

Опис

Волкова, І. М. Проблеми судового розгляду справ про встановлення фактів народження та смерті осіб на тимчасово окупованій території України / І. М. Волкова // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків: ХНУВС, 2019. — С. 321-324.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тимчасово окупована територія України, временно оккупированная территория Украины, temporarily occupied territory of Ukraine, встановлення фактів народження, установление фактов рождения, establishing the facts of birth, встановлення фактів смерті, установление фактов смерти, establishment of the facts of death, інформація у документах, информация в документах, information in documents, дії окупаційної влади, действия оккупационных властей, actions of the occupying authorities, окупована територія, оккупированная территория, occupied territory

Бібліографічний опис