Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинності у сфері економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали Міжнар. наук. Інтернет-конф. : Вип. 47 (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 лют. 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Шпак В.Б. – С. 80-83

Анотація

З'ясовано, що організаційно-тактичні особливості етапів розслідування організованої злочинності у сфері економіки необхідно розглядати не тільки, як прості тимчасові відрізки досліджуваного процесу, що змінюють один одного, а головним чином, як підсистеми слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-перевірочних, організаційно-підготовчих та інших дій, об'єднаних на основі єдності розв'язуваних з їх допомогою завдань, обумовлених стійкою повторюваністю типових слідчих ситуацій та отриманням первинної інформації.
It has been found that the organizational and tactical features of the stages of the investigation of organized crime in the economic sphere must be considered not only as simple temporary sections of the investigated process that replace each other, but mainly as subsystems of investigative, operational-research, control and verification, organizational -preparatory and other actions, combined on the basis of the unity of the tasks solved with their help, due to the constant repetition of typical investigative situations and obtaining primary information.
Выяснено, что организационно-тактические особенности этапов расследования организованной преступности в сфере экономики необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие друг друга, а главным образом, как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно -подготовительных и других действий, объединенных на основе единства решаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типовых следственных ситуаций и получением первичной информации.

Опис

Пашинська, І. В. Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинності у сфері економіки / Пашинська Ірина Володимирівна // Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали Міжнар. наук. Інтернет-конф. : Вип. 47 (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 лют. 2023 р.) / [редкол. :О. Яремко та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФОП Шпак В.Б. – С. 80-83.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування організованої злочинності у сфері економіки, investigation organized crime in the economy, расследование организованной преступности в сфере экономики, організаційно-тактичні особливості, organizational and tactical features, организационно-тактические особенности, первинна інформація, primary information, первичная информация

Бібліографічний опис