Застосування інноваційних технологій комп’ютерного тестування здобувачів вищої освіти в умовах карантинних обмежень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 119-121

Анотація

Акцентовано увагу на перспективних векторах розвитку комп’ютерних технологій тестування. При цьому доречно говорити про уніфікацію комп’ютерних технологій, доцільність розробок індивідуальних програм діагностичних методик, які б враховували психологічні особливості суб’єктів освітнього процесу. Нові комп’ютерні методики тестування також мають враховувати особливості навчальних програм відповідного професійного рівня та специфіку основних професійних компетентностей закладу вищої освіти.
Attention is focused on promising vectors of development of computer testing technologies. At the same time, it is appropriate to talk about the unification of computer technologies, the expediency of developing individual programs of diagnostic methods that would take into account the psychological characteristics of the subjects of the educational process. New computer-based testing methods should also take into account the specifics of educational programs of the corresponding professional level and the specifics of the main professional competencies of the institution of higher education.
Акцентировано внимание на перспективных векторах развития компьютерных технологий тестирования. При этом уместно говорить об унификации компьютерных технологий, целесообразности разработок индивидуальных программ диагностических методик, учитывающих психологические особенности субъектов образовательного процесса. Новые компьютерные методики тестирования также должны учитывать особенности учебных программ соответствующего профессионального уровня и специфику основных профессиональных компетентностей высшего образования.

Опис

Геращенко, Т. Г. Застосування інноваційних технологій комп’ютерного тестування здобувачів вищої освіти в умовах карантинних обмежень / Тетяна Григорівна Геращенко // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 119-121.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, заклади вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ, institutions of higher education of the system of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования системы Министерства внутренних дел, комп’ютерне тестування, computer testing, компьютерное тестирование, інноваційні технології, комп’ютерні технології, computer technology, компьютерные технологии, карантинні обмеження, quarantine restrictions, карантинные ограничения

Бібліографічний опис