Віктимізація українського суспільства в умовах гібридної війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 53-55

Анотація

У тезах доповіді зазначено, що чинники «гібридної війни» безпосередньо і опосередковано впливають на рівень віктимізації українського суспільства.
The abstracts of the report state that the factors of the "hybrid war" directly and indirectly affect the level of victimization of Ukrainian society.
В тезисах доклада отмечено, что факторы «гибридной войны» оказывают непосредственное и косвенное влияние на уровень виктимизации украинского общества.

Опис

Луценко, І. Г. Віктимізація українського суспільства в умовах гібридної війни / Ірина Геннадіївна Луценко, Богдан Геннадійович Луценко // Кримінологічний вимір сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 53-55.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гібридна війна, віктимізації українського суспільства, hybrid war, victimization of Ukrainian society, гибридная война, виктимизации украинского общества

Бібліографічний опис