Проблеми кримінальної відповідальності за земельні злочини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 154-157

Анотація

Стаття присвячена проблемам кримінальної відповідальності за земельні злочини. Наводиться поняття «земельних злочинів». Вказується на передумови виникнення кримінальної відповідальності за злочини пов’язані із земельними ресурсами. Розглянуті об’єктивні та суб’єктивні ознаки загального складу земельних злочинів. Робляться висновки щодо шляхів протидії земельним злочинам.
The article is devoted to the problems of criminal liability for the land’s crimes. The concept of «land’s crimes» is presented. The prerequisites of criminal liability for crimes related to land resources are indicated on. An objective and subjective components of combined corpus delicti of land’s crimes are considered. Conclusions about how to counteract to land’s crimes are made.
Статья посвящена проблемам уголовной ответственности за земельные преступления. Приводится понятие «земельных преступлений». Указывается на предпосылки возникновения уголовной ответственности за преступления связанные с земельными ресурсами. Рассмотрены объективные и субъективные признаки общего состава земельных преступлений. Делаются выводы относительно путей противодействия земельным преступлениям.

Опис

Ключові слова

кримінальна відповідальність, земельні злочини, земельні ресурси, склад злочину, criminal liability, land’s crimes, land resources, corpus delicti, уголовная ответственность, земельные преступления, земельные ресурсы, состав преступления

Бібліографічний опис

Шульга, А. М. Проблеми кримінальної відповідальності за земельні злочини / Шульга А. М. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 154-157.