Про окремі аспекти визначення процесуального статусу неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 98-100

Анотація

Зазначено, що питання, щодо процесуального статусу неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності потребують подальшого законодавчого врегулювання.
It is noted that issues regarding the procedural status of a minor who committed a socially dangerous act before reaching the age of criminal responsibility require further legislative regulation.
Отмечено, что вопросы, касающиеся процессуального статуса несовершеннолетнего лица, совершившего общественно-опасное деяние до достижения возраста уголовной ответственности, требуют дальнейшего законодательного урегулирования.

Опис

Кочура, О. О. Про окремі аспекти визначення процесуального статусу неповнолітньої особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння до досягнення віку кримінальної відповідальності / Олександра Олександрівна Кочура, Анастасія Володимирівна Даниленко // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 98-100.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародні правові акти, international legal acts, международные правовые акты, Міжнародне право .International Law. Международное право, неповнолітні, minors, несовершеннолетние, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, процесуальний статус, procedural status, процессуальный статус

Бібліографічний опис