Монетизація інтелектуального піратства як перспективний напрям протидії злочинам, що посягають на результати творчої діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 123-127

Анотація

У статті розглядається питання щодо основних факторів, які впливають на вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності, серед яких виокремлюються економічні детермінанти; обґрунтовується необхідність усунення саме наведених передумов або мінімізації впливу таких детермінантів на порушення особистих немайнових та виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності як найбільш ефективного шляху протидії зазначеним посяганням.
In the article questions are examined in regard to basic factors which influence on committing a crime in the field of intellectual property, what economic determinants exude between; the necessity of removal of exactly these pre-conditions or minimization of influence of such determinants is grounded on violations of the personal unproperty and exceptional property rights on the objects of intellectual property as the most effective way of counteraction the indicated encroachments.
В статье рассматриваются вопросы относительно основных факторов, которые влияют на совершение преступлений в сфере интеллектуальной собственности, среди которых выделяются экономические детерминанты; обосновывается необходимость устранения именно данных предпосылок или минимизации влияния таких детерминантов на нарушения личных неимущественных и исключительных имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности как наиболее эффективного пути противодействия указанным посягательствам.

Опис

Ключові слова

злочини у сфері інтелектуальної власності, детермінанти злочинності, інтелектуальне піратство, crimes in the field of intellectual property, determinants of criminality, intellectual piracy, преступления в сфере интеллектуальной собственности, детерминанты преступности, интеллектуальное пиратство

Бібліографічний опис

Харченко, В. Б. Монетизація інтелектуального піратства як перспективний напрям протидії злочинам, що посягають на результати творчої діяльності / Харченко В. Б. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 123-127.