Сутність правоохоронної функції держави та адміністративно-правовий механізм її реалізації : монографія

Abstract
Монографія є комплексним дослідженням сутності правоохоронної функції, особливостей її реалізації, зокрема за допомогою відповідного адміністративно-правового механізму. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави, надано загальну характеристику адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. У монографії сформульовано конкретні пропозиції щодо оптимізації діяльності суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та удосконалення адміністративного законодавства у правоохоронній сфері Монографія буде корисною викладачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.
The monograph is a comprehensive study of the essence of the law enforcement function, the peculiarities of its implementation, in particular through the appropriate administrative and legal mechanism. The methodological bases of the administrative-legal mechanism of realization of the law-enforcement function of the state are analyzed in the work, the general characteristic of administrative-legal maintenance of realization of the law-enforcement function of the state is given. The monograph formulates specific proposals for optimizing the activities of the subjects of the law enforcement function of the state and improving administrative legislation in the law enforcement sphere The monograph will be useful for teachers, associate professors, graduate students, doctoral students of law schools, government officials and local governments, as well as anyone interested in law enforcement.
Монография является комплексным исследованием сущности правоохранительной функции, особенностей ее реализации, в частности, с помощью соответствующего административно-правового механизма. В работе проанализированы методологические основы административно-правового механизма реализации правоохранительной функции государства, предоставлена ​​общая характеристика административно-правового обеспечения реализации правоохранительной функции государства. В монографии сформулированы конкретные предложения по оптимизации деятельности субъектов реализации правоохранительной функции государства и совершенствованию административного законодательства в правоохранительной сфере Монография будет полезна преподавателям, адъюнктам, аспирантам, докторантам высших учебных заведений юридического профиля, работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также всем, кто интересуется проблемами правоохранительной деятельности.
Description
Безпалова, О. І. Сутність правоохоронної функції держави та адміністративно-правовий механізм її реалізації: монографія / О. І. Безпалова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Факт, 2021. - 320 с. - ISBN 978-966-610-082-7.
Keywords
правоохоронна функція держави, правоохранительная функция государства, law enforcement function of the state, державна політика, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, государственная политика, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, state policy, Монографії. Monographs. Монографии, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, law enforcement agencies, law enforcement activities
Citation