Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189

Анотація

Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується виданням доволів з метою забезпечення інформаційної безпеки шляхом провадження формально визначених процедур дозвільної діяльності відповідно до компетенції та у встановленій законодавством формі.
It is proved that the subject of giving administrative services in telecommunication shere is both executive agencies and state companies that are created to conduct specific type of state activity. This activity is accompanied by giving licenses in order to ensure informational security througt conducting formal definite procedures of licensing according to the competence and in established by the law form.
Доказано, что субъектом предоставления административных услуг в сфере телекоммуникаций являются органы исполнительной власти, так и государственные предприятия, которые созданы для осуществления конкретного вида государственной деятельности, которая сопровождается выдачей решений с целью обеспечения информационной безопасности путем осуществления формально определенных процедур разрешительной деятельности в соответствии с компетенцией и в установленной законодательной форме.

Опис

Тер-Степанян, О. В. Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку / О. В. Тер-Степанян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні послуги, административные услуги, administrative services, телекомунікації, телекоммуникации, telecommunications, поштовий зв'язок, почтовая связь, postal services, суб'єкти, субъекты

Бібліографічний опис