International standards for ensuring the right to liberty and personal security in criminal proceedings of Ukraine

Abstract
Метою даної дослідницької роботи є аналіз міжнародних правових стандартів, якими гарантовано забезпечення права на свободу і особисту недоторканність в кримінальному процесі. Предметом дослідження виступили вимоги міжнародних актів, рішення Європейського суду з прав людини та положення чинного кримінального процесуального законодавства України з питань гарантування й забезпечення вказаного права. Під час написання статті авторами використано наступні методи: діалектики, порівняльно-правовий, системного аналізу, формальної логіки. Актуальність теми статті обумовлена тим, що сучасний напрям реформа кримінального процесуального законодавства спрямований на посилення правових гарантій забезпечення захисту особи, охорони її прав, свобод та законних інтересів у кримінальному провадженні. Не виключенням із цього є й таке основоположне право кожної людини, як право на свободу та особисту недоторканність. З огляду на це, потребують свого перегляду, переосмислення та коректування уставлені правові механізми застосування заходів процесуального примусу. Це, звісно, є свідченням наближення національного законодавства до міжнародних правових стандартів, європейських цінностей, утвердження верховенства права тощо.
The purpose of this research is to analyze international legal standards that guarantee the right to liberty and personal security in criminal proceedings. The subject of the study was the requirements of international acts, the decision of the European Court of Human Rights and the provisions of the current criminal procedural legislation of Ukraine on the issues of guaranteeing and securing of that right. The authors of the article used the following methods: dialectics, comparative legal, system analysis, formal logic. The relevance of the topic of this article depends on the fact that the current direction of the reform of the criminal procedural legislation is aimed at strengthening the legal guarantees for the protection of a person, protection of his rights, freedoms and legitimate interests in criminal proceedings. Such a fundamental right of every human being as the right to liberty and personal security is no exception to this. In this context, the legal mechanisms for the application of coercive measures need to be reviewed, re-evaluated and adjusted. This, of course, reflects the approximation of national law to international legal standards, European values, the establishment of the rule of law, and so on.
Целью данной исследовательской работы является анализ международных правовых стандартов, гарантирующий обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе.
Description
International standards for ensuring the right to liberty and personal security in criminal proceedings of Ukraine / V. D. Pcholkin, O. V. Fedosova, L. V. Kotova, V. A. Merkulova // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29 (May). – P. 250-257. – DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.28.
Pcholkin, V., Fedosova, O., Kotova, L., & Merkulova, V. (2020). International Standards for Ensuring the Right to Liberty and Personal Security in Criminal Proceedings of Ukraine. Amazonia Investiga, 9(29), 250-257. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.28
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, право на свободу та особисту недоторканність, затримання, арешт, тримання під вартою, міжнародні правові стандарти, right to liberty and personal security, detention, arrest, custody, право на свободу и личную неприкосновенность, задержание, арест, содержание под стражей
Citation