Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 165-166

Анотація

Розглянуто питання дослідження сутності та значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, його перспективні напрямки.
The question of research of essence and value of covert investigative (search) actions in criminal proceedings, its perspective directions is considered.
Рассмотрены вопросы исследования сущности и значения негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве, его перспективные направления.

Опис

Кікінчук, В. В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи / Василь Васильович Кікінчук // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 165-166.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, негласні слідчі (розшукові) дії, негласные следственные (розыскные) действия, covert investigative (search) actions

Бібліографічний опис