Припинення житлових правовідносин проживання: доктринальні підходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.). – Харків: Право, 2022. - С. 159-163

Анотація

Відзначено, що припинення житлового правовідношення – це припинення правового зв’язку між суб’єктами, суб’єктом та об’єктом у вигляді припинення суб’єктивних прав та обов’язків, що становлять зміст житлового правовідношення правоприпиняючого юридичного факту.
It is noted that the termination of the residential legal relationship is the termination of the legal relationship between the subjects, subject and object in the form of termination of subjective rights and obligations, which constitute the content of the residential legal relationship of the terminating legal fact.
Отмечено, что прекращение жилищного правоотношения – это прекращение правовой связи между субъектами, субъектом и объектом посредством прекращения субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание жилищного правоотношения правопрекращающего юридического факта.

Опис

Ключові слова

житло, dwelling, жилье, житлові правовідносини, residential legal relations, жилищные правоотношения, припинення житлових правовідносин проживання, termination of residential legal relations of residence, прекращение жилищных правоотношений проживания, виселення з житла, eviction from housing, выселение из жилья

Бібліографічний опис

Аврамова, О. Є. Припинення житлових правовідносин проживання: доктринальні підходи / Аврамова О. Є. // Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX наук.-практ. конф., присвяч. 100-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова (м. Харків, 4 лют. 2022 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права № 1, Каф. цивіл. права № 2; Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. дисциплін; Харків. обл. осередок Всеукр. гром. орг. «Асоц. цивілістів України». – Харків: Право, 2022. - С. 159-163.