Судові процедури в адміністративному судочинстві: питання теоріı̈ та практики : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 415 с.

Анотація

Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей судових процедур в адміністративному судочинстві. Розкрито сутність та особливості судових процедур в адміністративному судочинстві, наведено їх класифікацію. Виокремлено та систематизовано завдання і принципи реалізації судових процедур в адміністративному судочинстві. Надано загальну характеристику судових процедур в адміністративному судочинстві на стадії відкриття провадження у справі, підготовчого провадження та розгляду справи по суті. Сформульовано низку пропозиції з удосконалення чинного законодавства в частині здійснення судових процедур в адміністративному судочинстві. Монографія буде корисною викладачам, науковцям, суддям, здобувачам вищої освіти юридичного профілю, а також усім, хто цікавиться проблемами адміністративного судочинства.
The monograph is a comprehensive study of the essence and features of court procedures in administrative proceedings. The essence and features of court procedures in administrative proceedings are disclosed, their classification is given. Tasks and principles of implementation of judicial procedures in administrative proceedings are identified and systematized. A general description of court procedures in administrative proceedings at the stage of opening proceedings in the case, preparatory proceedings and consideration of the merits of the case is given. A number of proposals for improving the current legislation in terms of the implementation of court procedures in administrative proceedings have been formulated. The monograph will be useful to teachers, scientists, judges, students of higher education in the legal profile, as well as anyone interested in the problems of administrative justice.
Монография представляет собой комплексное исследование сущности и особенностей судебных процедур в административном судопроизводстве. Раскрыта сущность и особенности судебных процедур в административном судопроизводстве, приведена их классификация. Выделены и систематизированы задачи и принципы реализации судебных процедур в административном судопроизводстве. Дана общая характеристика судебных процедур в административном судопроизводстве на стадии открытия производства по делу, подготовительного производства и рассмотрения дела по существу. Сформулирован ряд предложений по усовершенствованию действующего законодательства в части осуществления судебных процедур в административном судопроизводстве. Монография будет полезна преподавателям, научным работникам, судьям, соискателям высшего образования юридического профиля, а также всем, кто интересуется проблемами административного судопроизводства.

Опис

Ключові слова

Україна, Монографії. Monographs. Монографии, адміністративне судочинство, адміністративна справа, судові процедури, відкриття провадження в справі, підготовче провадження, розгляд справи по суті, зарубіжний досвід, administrative proceedings, administrative case, court procedures, preparatory proceedings, consideration of the case on its merits, Ukraine, административное судопроизводство, Украина, административное дело, судебные процедуры

Бібліографічний опис

Ільчишин, Н. В. Судові процедури в адміністративному судочинстві: питання теоріı̈ та практики: монографія / Ільчишин Надія Василівна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 415 с. – ISBN 978-617-552-435-0.