Міжнародно-правовий захист особистих немайнових прав дитини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 39-41.

Анотація

Зазначено, що права дитини, закріплені Конституцією України, знайшли своє відображення в різних нормативних актах. Зокрема, більш детально вони конкретизуються Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, окремими законами та іншими нормативно-правовими актами. Одним з основних компонентів державної політики України у сфері захисту дитинства є вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема імплементація норм міжнародного права. Результатом цієї діяльності є те, що на сьогодні Україна є учасницею цілої низки міжнародних документів у сфері забезпечення прав дитини.
It is noted that the rights of the child, enshrined in the Constitution of Ukraine, are reflected in various normative acts. They are specified in more detail by the Family Code of Ukraine, the Civil Code of Ukraine, separate laws and other regulatory legal acts. One of the main components of the state policy of Ukraine in the field of child protection is the improvement of the legal framework, in particular the implementation of international law. The result of this activity is that today Ukraine is a party to a number of international documents in the field of ensuring the rights of the child.
Отмечено, что права ребенка, закрепленные в Конституции Украины, нашли свое отражение в различных нормативных актах. Более подробно они конкретизируются Семейным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, отдельными законами и другими нормативно-правовыми актами. Одним из основных компонентов государственной политики Украины в сфере защиты детства есть усовершенствование нормативно-правовой базы, в частности имплементация норм международного права. Результатом этой деятельности является то, что на сегодняшний день Украина является участницей целого ряда международных документов в сфере обеспечения прав ребенка.

Опис

Науменко, К. С. Міжнародно-правовий захист особистих немайнових прав дитини / К. С. Науменко // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 39-41.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права дитини, права ребенка, child rights, захист особистих немайнових прав дитини, защита личных неимущественных прав ребенка, protection of the personal non-property rights of the child, немайнові права дитини, неимущественные права ребенка, non-property rights of the child, Конвенція ООН про права дитини, Конвенция ООН о правах ребенка, United Nations Convention on the Rights of the Child, Факультативний протокол, Факультативный протокол, Optional Protocol, міжнародно-правові акти, международно-правовые акты, international legal acts

Бібліографічний опис