Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 4. – С. 213–218

Анотація

Акцентовано увагу на поглибленні в сучасному праві комплексного нормативного регулювання. Узагальнено наукові погляди щодо виникнення і розвитку змішаних (комплексних) галузей права. Зроблено висновок про закономірність взаємного проникнення методів приватного і публічного права.
Attention on a deepening in the modern law of complex normative regulation is accented. Scientific views concerning occurrence and progresses of the mixed (complex) branches of the law are generalized. It is drawn a conclusion on regularity of mutual penetration of private and public law methods.
Акцентировано внимание на углублении в современном праве комплексного нормативного регулирования. Обобщены научные взгляды относительно возникновения и развития смешанных (комплексных) отраслей права. Сделан вывод о закономерности взаимного проникновения методов частного и публичного права.

Опис

Дронів, Б. М. Змішані галузі як результат взаємовпливу приватного і публічного права [Електронний ресурс] / Б. М. Дронів // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 213–218. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11dbmppp.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, публічне право, приватне право, взаємовплив, змішані галузі права, публичное право, частное право, взаимовлияние, смешанные отрасли права, private law, public law

Бібліографічний опис