До проблеми визначення загальноправових, міжгалузевих та галузевих юридичних гарантій діяльності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 1. – С. 70-73

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України розглянуто загальноправові, міжгалузеві та галузеві юридичні гарантій діяльності поліцейських. Наголошено, що юридичні гарантії діяльності поліцейських можуть бути класифіковані за різними критеріями, однак одним із найрозповсюдженіших із них є класифікація гарантій їх діяльності в залежності від сфери їх поширення: загальноправові, міжгалузеві та галузеві. In the article, based on the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, general legal, interindustrial and sectoral legal guarantees of police activity are considered. It was emphasized that legal guarantees of police activity can be classified according to different criteria, but one of the most common ones is the classification of guarantees of their activities, depending on their scope: general law, interbranch and branch. В статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины рассмотрены общеправовые, межотраслевые и отраслевые юридические гарантии деятельности полицейских. Отмечено, что юридические гарантии деятельности полицейских могут быть классифицированы по различным критериям, однако одним из самых распространенных из них является классификация гарантий их деятельности в зависимости от сферы их распространения: общеправовые, межотраслевые и отраслевые.

Опис

Бортник, С. М. До проблеми визначення загальноправових, міжгалузевих та галузевих юридичних гарантій діяльності поліцейських / Бортник С. М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2017. - № 30, т. 1. – С. 70-73.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, юридичні гарантії, юридические гарантии, legal guarantees, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис