Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 3. - С. 289-297

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання природи науки криміналістики в Україні й можливості її розвитку з огляду на досвід США. Причиною наявної кризи в криміналістиці України видається домінування застарілих теоретичних положень, розроблених ще за радянських часів, що призвело до принципових відмінностей від криміналістики західноєвропейських країн, Великої Британії та США. На підставі вивчення вітчизняних і закордонних джерел проаналізовано та порівняно систему криміналістичної науки в Україні та США. Запропоновано повернутися до концепції її подвійної (природничо-технічної та юридичної) природи, уточнити предметну галузь криміналістичної техніки та систему криміналістики загалом, висвітлити співвідношення криміналістики з іншими науками.
The article deals with the problematic issues of the nature of the science of criminalistics in Ukraine and the possibility of its development in the light of the US experience.
В статье рассмотрены проблемные вопросы природы науки криминалистики в Украине и возможности ее развития с учетом опыта США. Причиной имеющейся кризиса в криминалистике Украины выдается доминирование устаревших теоретических положений, разработанных еще в советское время, что привело к принципиальным отличиям от криминалистики западноевропейских стран, Великобритании и США. На основании изучения отечественных и зарубежных источников, проанализирована система криминалистической науки в Украине и США. Предложено вернуться к концепции ее двойной (естественно-технической и юридической) природы, уточнить предметную область криминалистической техники и систему криминалистики в целом, осветить соотношение криминалистики с другими науками.

Опис

Степанюк, Р. Л. Можливості розвитку криміналістичної науки в Україні з огляду на досвід США / Степанюк, Р. Л., Лапта, С. П. // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2018. - № 3. - С. 289-297.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, США, USA, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, криміналістика як наука, криминалистика как наука, criminalistics

Бібліографічний опис