Огляд місця події: процесуальні особливості, криміналістичні рекомендації. Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: 2018. - 264 с.

Анотація

В посібнику визначено процесуальні підстави, завдання, цілі, криміналістичні рекомендації огляду місця події і детально викладено особливості цієї слідчої дії по окремим видам злочинів, тактичні правила виявлення та вилучення слідів, знарядь злочинів, предметів, речей. Запропоновано криміналістичні рекомендації по призначенню експертиз, в залежности від одержаних результатів огляду та примірний перелік питань, які необхідно поставити перед експертом. В роботі визначено повноваження слідчого, прокурора, поліцейських патрульної служби, оперативних працівників кримінальної поліції на місці події. Для наукових співробітників, практичних працівників органів прокуратури, слідчих, поліцейських патрульної служби, кримінальної поліції, викладачів, курсантів, студентів юридичних факультетів.
The manual defines the procedural grounds, tasks, goals, forensic recommendations of the scene and details the features of this investigative action on certain types of crimes, tactical rules for detecting and removing traces, tools of crimes, objects, things. The forensic recommendations on appointment of examinations, depending on the received results of inspection and the approximate list of questions which need to be put before the expert are offered. The work defines the powers of the investigator, prosecutor, police patrol service, operatives of the criminal police at the scene. For researchers, practitioners, prosecutors, patrol officers, criminal police, teachers, cadets, law students.
В пособии определены процессуальные основания, задачи, цели, криминалистические рекомендации осмотра места происшествия и подробно изложены особенности этого следственного действия по отдельным видам преступлений, тактические правила обнаружения и изъятия следов, орудий преступлений, предметов, вещей. Предложенные криминалистические рекомендации по назначению экспертиз, в зависимости от полученных результатов осмотра и примерный перечень вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом. В работе определены полномочия следователя, прокурора, полицейских патрульной службы, оперативных работников криминальной полиции на месте происшествия. Для научных сотрудников, практических работников органов прокуратуры, следователей, полицейских патрульной службы, криминальной полиции, преподавателей, курсантов, студентов юридических факультетов.

Опис

Корж, В. П. Огляд місця події: процесуальні особливості, криміналістичні рекомендації. Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції / В. П. Корж. – Харків: 2018. - 264 с. - (Б-ка криміналіста).

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, огляд місця події, вбивство, криміналістична характеристика, Национальная полиция Украины, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, патрульна поліція, крадіжка, типові слідчі помилки, слідчі помилки, грабіж, процесуальні підстави, тактичні правила, криміналістичні рекомендації, оперативні підрозділи, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, розбій, вимагання, шахрайство, бандитизм, злочинне порушення правил безпеки руху і експлуатації транспорту, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, осмотр места происшествия, scene review, murder, убийство, криминалистическая характеристика, forensic characteristics, patrol police, патрульная полиция, типичные следственные ошибки, typical investigative errors, процессуальные основания, gangsterism, operational units, оперативные подразделения, разбой, brigandage

Бібліографічний опис