До проблеми соціального захисту працівників органів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 27-30.

Анотація

Автор надав висновок: хоча сучасне законодавство з питань соціального захисту працівників поліції, і не позбавлене недоліків, все ж таки відповідає специфіці професійної діяльності поліцейських і містить необхідні положення, що гарантують надання відповідної підтримки (фінансової, соціально-побутової, медичної тощо) з боку держави працівникам поліції та членам їх сімей у вирішенні соціально-побутових питань і складних життєвих ситуацій та в інших випадках, передбачених законом, що настали внаслідок та у зв’язку із належним виконанням поліцейським своїх службових обов’язків.
The author concluded: although modern legislation on social protection of police officers is not without flaws, it still corresponds to the specifics of the professional activities of police officers and contains the necessary provisions that guarantee the provision of appropriate support (financial, social, medical, etc.) parties of the state to police officers and members of their families in solving social and domestic issues and difficult life situations and in other cases provided for by law, resulting from and in connection with the proper performance of police duties.
Автор дал заключение: хотя современное законодательство по вопросам социальной защиты работников полиции, и не лишено недостатков, все же соответствует специфике профессиональной деятельности полицейских и содержит необходимые положения, гарантирующие оказание соответствующей поддержки (финансовой, социально-бытовой, медицинской и т.п.) со стороны государства работникам полиции и членам их семей в решении социально-бытовых вопросов и сложных жизненных ситуаций и в других случаях, предусмотренных законом, наступившими в результате и в связи с надлежащим исполнением полицейским своих служебных обязанностей.

Опис

Бортник, С. М. До проблеми соціального захисту працівників органів Національної поліції України / С. М. Бортник // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 27-30.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціальний захист, социальная защита, social protection, соціальний захист поліцейських, социальная защита полицейских, police social protection, захист працівників поліції, защита работников полиции, protection of police officers, медична допомога, медицинская помощь, health care, грошова допомога, денежная помощь, cash aid, житлове забезпечення поліцейських, жилищное обеспечение полицейских, police housing

Бібліографічний опис