Актуальність впровадження нормативної бази з техніки безпеки в діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 75 - 77.

Анотація

Зазначено, що техніка безпеки в системі Національної поліції України є важливою складовою в службовій діяльності поліцейського адже його безпека і добре здоров’я дозволяють виконувати покладені службові обов’язки чіткіше. Правильно організована система охорони праці дисциплінує самого працівника і, як наслідок, веде до підвищення рейтингу Національної поліції в цілому. Отмечено, что техника безопасности в системе Национальной полиции Украины является важной составляющей в служебной деятельности полицейского ведь его безопасность и здоровье позволяют выполнять возложенные служебные обязанности более четко. Правильно организованная система охраны труда дисциплинирует самого работника и, как следствие, ведет к повышению рейтинга Национальной полиции в целом. It is noted that safety in the system of the National Police of Ukraine is important an integral part of a police officer’s job because his safety and good health allow him to perform his duties more clearly. A properly organized system of labor protection disciplines the employee and, as a result, leads to an increase in the rating of the National Police as a whole.

Опис

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, техніка безпеки, техника безопасности, safety precautions, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, безпека праці, безопасность труда, occupational safety

Бібліографічний опис