Кримінальне провадження в суді присяжних : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Панов, 2018. - 274 с.

Анотація

Монографія присвячена комплексному вивченню теоретичних, законодавчих і прикладних питань однієї із новел чинного КПК України та судочинства щодо запровадження і реалізаціїї інституту кримінальних проваджень в суді присяжних. У роботі розглянуто історичне становлення інституту присяжних, висвітлено процесуальний статус і відбір присяжних, порядок розгляду та вирішення кримінального провадження в суді присяжних. Висвітлено особливості кримінального провадження в суді присяжних за законодавством зарубіжних країн. Внесено пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування з досліджених питань. Розраховано на науковців, юристів-практиків, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, магістрів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, а також усіх, хто цікавиться новітніми тенденціями розвитку сучасної юриспруденції та національного судочинства по розглянутим питанням.

Монография посвящена комплексному изучению теоретических, законодательных и прикладных вопросов одной из новелл  действующего УПК Украины и судопроизводства по внедрению  и реализациии института уголовных производств в суде  присяжных. В работе рассмотрены историческое становление института присяжных, освещены процессуальный статус и отбор присяжных, порядок рассмотрения и разрешения уголовного производства в суде присяжных. Освещены особенности уголовного производства в суде присяжных по законодательству зарубежных стран. Внесены предложения по  совершенствования уголовного процессуального законодательства Украины и практики его применения по исследованным  вопросам.  Рассчитано на научных работников, юристов, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, магистров, курсантов и студентов  высших учебных заведений юридической направленности, а также всех, кто интересуется новейшими тенденциями развития  современной юриспруденции и национального судопроизводства по  рассмотренным вопросам.

Опис

Щерба, В. М. Кримінальне провадження в суді присяжних : моногр. / В. М. Щерба, О. О. Юхно; за заг. ред. О. О. Юхна. - Харків: Панов, 2018. - 274 с. - (Серія «Бібліотечка слідчого та детектива : учасники кримінального провадження»).

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, кримінальне провадження в суді присяжних, уголовное производство в суде присяжных, суд присяжних, суд присяжных, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, присяжний, правовий статус, присяжный, правовой статус, Монографії. Monographs. Монографии

Бібліографічний опис