Державна політика у сфері фізичної культури і спорту як об’єкт публічного адміністрування: питання сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 12. – С. 171-175

Анотація

Здійснено дослідження державної політики у сфері фізичної культури і спорту як об’єкту публічного адміністрування через призму завдань та функції, так і на цій основі суб’єктів його здійснення з конкретизацією щодо сфер фізичної культури та спорту. Доведено, що структурно-функціональний аналіз суб’єктно-об’єктного складу системи публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту дозволяє розглядати в розгалуженості системи суб’єктів управління, подвійних впливів різних суб’єктів на той самий об’єкт, недостатності ресурсів певних суб’єктів публічного адміністрування для виконання покладених на них завдань та функцій. З’ясовано форми та методи публічного адміністрування притаманних компетенції суб’єктам його здійснення у сферах фізичної культури та спорту з формуванням пропозицій щодо їх розвитку та вдосконалення.
The article examines the state policy in the field of physical culture and sports as an object of public administration through the prism of tasks and functions, and on this basis the subjects of its implementation with specification in the field of physical culture and sports. It is proved that the structural-functional analysis of the subject-object composition of the system of public administration in the field of physical culture and sports allows to consider in the branching system of subjects of management, double influences of different subjects on the same object, lack of resources subjects of public administration to perform the tasks and functions assigned to them. Forms and methods of public administration of competencies inherent in the subjects of its implementation in the fields of physical culture and sports with the formation of proposals for their development and improvement.
Осуществлено исследование государственной политики в сфере физической культуры и спорта как объекта публичного администрирования через призму задач и функции, так и на этой основе субъектов его осуществления с конкретизацией сфер физической культуры и спорта. Доказано, что структурно-функциональный анализ субъектно-объектного состава системы публичного администрирования в сфере физической культуры и спорта позволяет рассматривать в разветвленности системы субъектов управления, двойных влияний разных субъектов на тот же объект, недостаточности ресурсов определенных субъектов публичного администрирования для выполнения возложенных на них задач и функций. Выяснены формы и методы публичного администрирования свойственных компетенции субъектам его осуществления в сферах физической культуры и спорта с формированием предложений по их развитию и совершенствованию.

Опис

Моргунов, О. А. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту як об’єкт публічного адміністрування: питання сьогодення / Моргунов Олександр Анатолійович // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 12. – С. 171-175. - DOI: 10.36550/2522-9230-2022-12-171-175.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, публічне адміністрування, public administration, публичное администрирование, фізична культура, physical culture, физическая культура, спорт, sports, державна політика, state policy, государственная политика

Бібліографічний опис