До характеристики кадрового резерву державної служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 185-187

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства надано характеристику кадровому резерву державної служби. Запропоновано авторське визначення поняття «кадровий резерв». Відзначено, що формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, які здатні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, неухильно відстоювати права людини і громадянина; мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.
In the article, based on the analysis of scientific views and norms of the current legislation, a characteristic of the civil service personnel reserve is presented. The author defines the concept of “personnel reserve”. It is noted that the formation of the personnel reserve should ensure the selection of workers who are able to promote the democratic values of the rule of law and civil society, and to defend human and citizen rights steadily; have professional skills based on modern specialist knowledge and analytical skills to make and successfully implement management decisions.
В статье на основе анализа научных взглядов и норм действующего законодательства , охарактеризован кадровый резерв государственной службы. Предложено авторское определение понятия «кадровый резерв». Отмечено, что формирование кадрового резерва должно обеспечить отбор работников, которые способны внедрять демократические ценности правового государства и гражданского общества, неуклонно отстаивать права человека и гражданина; имеют профессиональные навыки, основанные на современных специальных знаниях и аналитических способностях, для принятия и успешной реализации управленческих решений.

Опис

Терницький, С. М. До характеристики кадрового резерву державної служби [Електронний ресурс] / С. М. Терницький // Порівняльно-аналітичне право. - 2019. - № 6. - С. 185-187. - Режим доступу: http://pap.in.ua/6_2019/47.pdf.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кадри, кадры, personnel, кадровий резерв, кадровый резерв, personnel reserve, державна служба, государственная служба, public service, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations

Бібліографічний опис