Business Еnglish: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Суми : Ельдорадо, 2024. – 109 с.

Анотація

Навчальний посібник «Business Еnglish» призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 Право, які опановують професійну лексику ділової іноземної мови. Навчальний посібник містить різноманітні завдання, що сприятимуть розвитку навичок ділового писемного мовлення іноземною мовою, читання та перекладу, вмінь усно висловлюватися з професійно значущих проблем, передбаченими освітньо-професійною та робочою програмою. Навчальний посібник складається з 2 частин, зміст яких сприяє формування комунікативних компетенцій в усній та письмовій формах.
The study guide "Business English" is intended for students of higher education in the specialty 081 Law, who master the professional vocabulary of a business foreign language. The study guide contains a variety of tasks that will contribute to the development of business writing skills in a foreign language, reading and translation, and the ability to speak orally on professionally significant issues provided by the educational, professional and work program. The training manual consists of 2 parts, the content of which contributes to the formation of communicative competences in oral and written forms.
Учебное пособие «Business English» предназначено для соискателей высшего образования специальности 081 Право, которые овладевают профессиональной лексикой делового иностранного языка. Учебное пособие содержит разнообразные задачи, способствующие развитию навыков деловой письменной речи на иностранном языке, чтения и перевода, умения устно высказываться по профессионально значимым проблемам, предусмотренным образовательно-профессиональной и рабочей программой. Учебное пособие состоит из 2 частей, содержание которых способствует формированию коммуникативных компетенций в устной и письменной формах.

Опис

Ключові слова

Україна, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, вивчення іноземних мов, Business Еnglish, Еnglish, изучение иностранных языков, learning foreign languages, foreign languages, англійська мова, английский язык

Бібліографічний опис

Business Еnglish: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти спеціальності 081 Право / [Самойлова Ю. І.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ., Каф. гуманітар. дисциплін. - Суми : Ельдорадо, 2024. – 109 с.