Деякі питання організації професійної освіти майбутніх працівників Національної поліції в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 252 - 254.

Анотація

В статті зазначено, що досвід першого року організації професійної освіти та навчання в умовах сучасних епідеміологічних викликів, доводить необхідність та актуальність побудови вишами дистанційного каналу освітньої взаємодії викладачів та здобувачів освіти, підготовки та впровадження нормативної бази, яка регламентує реалізацію різних компонентів освітнього процесу (когнітивно-розвивальний, науково-інноваційний, контрольно-результативний, виховний тощо), розвитку сучасної потужної матеріально-технічної та комп’ютерно-програмної бази, підвищення рівня відповідних компетентностей учасників освітнього процесу. В статье отмечено, что опыт первого года организации профессионального образования и обучения в условиях современных эпидемиологических вызовов доказывает необходимость и актуальность построения вузами дистанционного канала образовательного взаимодействия преподавателей и соискателей образования, подготовки и внедрения нормативной базы, регламентирующей реализацию различных компонентов образовательного процесса (когнитивно- развивающий, научно-инновационный, контрольно-результативный, воспитательный и т.п.), развитие современной мощной материально-технической и компьютерно-программной базы, повышение уровня соответствующих компетентностей участников образовательного процесса. The article notes that the experience of the first year of vocational education and training in modern epidemiological challenges, proves the need and relevance of universities to build a remote channel of educational interaction between teachers and students, training and implementation of regulations governing the implementation of various components of the educational process. developmental, scientific-innovative, control-effective, educational, etc.), development of modern powerful material-technical and computer-program base, increase of the level of corresponding competencies of participants of educational process.

Опис

Гіренко С. П. Деякі питання організації професійної освіти майбутніх працівників Національної поліції в умовах дистанційного навчання / С. П. Гіренко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 252 - 254.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, професійна освіта, працівники поліції, дистанційне навчання, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, профессиональное образование, работники полиции, дистанционное обучение, professional education, police officers, Distance Learning

Бібліографічний опис