«М’яка сила» держави як чинник налагодження співробітництва з бізнесом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 200-201

Анотація

Визначено, що нагальні проблеми людства вже давно потребують сумісної роботи держав та бізнесу. Але співробітництво під тиском взагалі не можна назвати співробітництвом. До співробітництва може привести тільки «м’яка сила» шляхом привабливості за допомогою використання таких ресурсів, як цінності, культурні установки, правила.
It has been determined that the urgent problems of humanity have long required the joint work of states and business. But cooperation under pressure cannot be called cooperation at all. Only "soft power" can lead to cooperation through attraction through the use of such resources as values, cultural attitudes, rules.
Определено, что насущные проблемы человечества уже давно нуждаются в совместной работе государств и бизнеса. Но сотрудничество под давлением вообще нельзя назвать сотрудничеством. К сотрудничеству может привести только «мягкая сила» путем привлекательности посредством использования таких ресурсов, как ценности, культурные установки, правила.

Опис

Ключові слова

держава, state, государство, бізнес, business, бизнес, співробітництво, cooperation, сотрудничество

Бібліографічний опис

Гончарова, В. О. «М’яка сила» держави як чинник налагодження співробітництва з бізнесом / Вікторія Олексіївна Гончарова //Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 200-201.